NaKuHel Historikk

Historien om NaKuHel: Glimt fra tidlige år 1987-2012.
Gunnar Tellnes

Født til kjærlighet_Nygård
Født til kjærlighet, W. Nygård.

Røst
Først etter en tids modning kom visjonen om NaKuHel til “overflaten” på Røst i august 1987 – ikke langt fra Skomvær fyr og Trenyken. En visjon var i emning om at: Natur- og kulturaktiviteter kan hjelpe oss i vår søken etter god helse og et godt liv. Vi startet i et lite småbruk og en gammel rorbu som hadde fungert som landhandel i en årrekke.
Dette ble samlingsteder for å aktivisere både skoleungdom og andre som var interessert i stedsutvikling på en helsefremmende måte. Nærmiljøaktiviteter med Natur-Kultur-Helse- profil ble videreutviklet og lokalenetatt vare på av lokalbefolkningen på Røst i årene
1987–92. Det interessante var at flere unge voksne i 20–30- årsalderen, både kvinner og menn, var blant de største ildsjelene for å bruke senteret og bygningene på Røst.
Også kunstnere fra inn- og utland bodde i perioder på småbruket som fungerte som NaKuHelsenter de første 4-5 årene.

Sotra
I november 1993 ble det etablert en tverrfaglig prosjektgruppe (Prosjekt: Natur-Kultur-Helse) med månedlige møter i Fjell, der Gunnar Tellnes var leder og kommunens kultursekretær Else Marie Kind Hevrøy sekretær. Med i prosjektgruppen var kommunens helse- og sosialsjef, miljøkonsulent, pleie- og omsorgssjef og kultursekretær. Dessuten deltok trygdesjef, en representant for arbeidskontoret og lokale ildsjeler i den lille grenden Haganes. Et Natur-Kultur- Helse-seminar ble arrangert 19. mars 1994 i lokalene til Roald Tellnes Kunstsamling i Haganes.

Asker
Formålet med å etablere et Nasjonalt senter for Natur-Kultur-Helse på Sem i Asker høsten 1994 var bl.a. behovet for å knytte bånd mellom de stedene i Norge der det ble drevet aktiviteter med NaKuHelprofil. Tanken var å knytte nettverk mellom personerinstitusjoner og sentre som ønsker å legge vekt på verdier og aktiviteter med Natur-Kultur-Helse-profil i fremtidens samfunn. Ved opprettelsen av Stiftelsen NaKuHel, 12 nov. 1994, representerte jeg Universitetet i Oslo (UiO), og rektor Nils Kolstad representerte Norges landbrukshøgskole (NLH); i dag UMB.

Den 11. desember 1994 stod stiftelsens idégrunnlag og visjoner omtalt i et intervju i Aftenposten. Dette resulterte i en strøm av telefonhenvendelser og brev fra interesserte ildsjeler, kulturpersoner, politikere, forskere, helsepersonell, kunstnere og friluftslivsentusiaster. Norges landbrukshøgskole lot oss også disponere lokaler i biavlsbygningen på den tidligere Statens Småbrukslærerskole på Sem, og oppussing skjedde gjennom dugnadsinnsats blant interesserte deltakere, foruten en person lønnet på midler fra Arbeidsmarkedsetaten. Kristin Bredal Berge tok fra 1995–96 på seg arbeidet med å lede etableringen av de første NaKuHel-gruppene, dvs. salutogene nettverksgrupper i nærmiljøet. Kristin er fortsatt en engasjert daglig leder ved senteret etter 17 år i godt samarbeid med en rekke styreledere, prosjekter og utfordringer.

NaKuHel-konseptet var ikke tydelig skissert fra starten av, men etter hvert ble det mer eller mindre spontant etablert forskjellige Natur-Kultur-Helse grupper av entusiastiske initiativtakere som deltok i etableringen av senteret. NaKuHel-gruppene hadde til hensikt å integrere både friske yrkesaktive ildsjeler, gruppeledere, prosjektledere og personer som for tiden ikke var friske, som f.eks. sykmeldte, attføringsklienter og uførepensjonister. Flere grupper ble gradvis etablert, ofte spontant eller etter initiativ blant deltakerne.

Hovedpunktene i retningslinjene for NaKuHel-gruppene i starten var å:

  • arrangere sammenkomster som forener Natur-Kultur-Helse-aktiviteter
  • skape mulighet for personlig vekst og berikelse for hvert enkelt gruppemedlem
  • skape en sosial plattform og varig gruppetilhørighet for hver enkelt
  • drive konkrete aktiviteter basert på idé- og verdigrunnlaget for NaKuHel,
    dvs. at synlige elementer av natur, kultur og helse skal være representert.


NaKuHel-bulletin
Det første nyhetsbrevet ble i desember 1994 sendt ut til venner og samarbeidspartnere i hele Norge. Dette inneholdt informasjon om helhetstenkninhg og kreativiet innen natur, kultur og helse. Nyhetsbrevet kom regelmessig de første årene, og senere mer sporadisk frem til 2010.

Hordaland og Rosendal
I februar 1995 ble Atle Tellnes og jeg invitert til et ledermøte hos Fylkesmannen i Hordaland for å orientere om NaKuHel-prosjektet. Også Fylkeskommunen i Hordaland viste interesse for å få i gang liknende prosjekter som i Asker. Fylkestinget i Hordaland vedtok 11. juni 1995 i sin kulturplan og fylkesplan å arbeide for å etablere ett eller flere sentre for Natur-Kultur-Helse i fylket. Tilløp til slike initiativ har funnet sted i Fjell kommune, Rosendal i Kvinnherad og på Radøy. Etter initiativ fra omsorgssjef Leif Kongestøl i Kvinnherad ble det 11. november 1995 arrangert et Natur-Kultur-Helseseminar på Baroniets avlsgård i Rosendal.

Akershus
Med stor optimisme håpet vi på en tilsvarende satsingi Akershus, og en søknad ble skrevet til fylkeskommuneni oktober 1995. I løpet av 1996-98 førte dette til delbevilgninger fra både helse- og sosialutvalget, kulturutvalget, miljøutvalget og fylkesutvalget.
I november 1996 ble det arrangert fylkeskulturkonferanse om Natur-Kultur-Helse på Sem. Her deltok det også mange interesserte ildsjeler fra andre fylker i Norge. Lars S. Hauge var en ivrig pådriver i dette arbeidet.

NaKuHel-senteret i Asker utviklet seg ved at mange personer, bedrifter, foreninger, institusjoner henvendte seg med ønske om å samarbeide og realisere egne eller felles idéer innenfor NaKuHel-konseptets idé- og verdigrunnlag.  Se NaKuHel.no   

Landskonferanse og NaKuHel-dager i 1997
I september 1997 ble det arrangert en landskonferanse om Natur-Kultur-Helse i Asker som samlet 300 deltakere. En rekke kjente personer deltok i kunstseminar, forskningsseminar og ”åpent hus” med ulike aktiviteter på senteret i de påfølgende dagene (NaKuHel-dagene). I forbindelse med landskonferansen ble det forsøkt etablert et landsdekkende nettverk, og senteret etablerte dessuten flere nordiske og internasjonale kontakter.

NaKuHel og Universitetet i Oslo 1994-97
Blant de momentene som kom frem i den talen rektor Lucy Smith holdt på landskonferansen i Asker kulturhus søndag 21. september 1997, var følgende:
Natur-Kultur-Helse ble planlagt ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag der Gunnar Tellnes holder til, og i 1994 ble det etablert et feltkontor i NLHs gamle undervisningsbygg Seheimr på Sem.

Fra 1995 har prosjektet startet arbeidet med å etablere en forskningsstasjon for Natur-Kultur-Helse i den gamle Biavlsbygningen hvor NaKuHel senteret er etablert.
Fasilitetene på Sem Gjestegård og Forskningsstasjonen på NaKuHel-senteret med landskapet omkring Semsvannet danner en glimrende ramme for å praktisere et slikt tverrfaglig samarbeid som er og må være en viktig side av universitetets virksomhet. Fredag denne uken vil det bli arrangert et tverrfaglig forskningsseminar om samspillet natur, kultur, helse på Sem, og flere fakulteter ved Universitetet i Oslo, Norges Landbrukshøgskole og andre høgskoler er med i dette programmet.

I juni 1998 ble det også planlagt et tilsvarende Internajonalt NaKuHel-symposium med forelesere fra inn- og utland. Det ble også satt i gang et arbeid med å utvikle et tverrfaglig videre- og etterutdanningstilbud som belyser natur- og kulturaktiviteters betydning for helse, miljø og livskvalitet. Natur, kultur og helse har et ambisiøst program og opplegg, med et glimrende formål.

Organisatorisk utvikling
Stiftelsen NaKuHel ble etablert som et nasjonalt senter i Asker, etter initiativ fra Gunnar Tellnes i 1994. Etter å ha vært styreleder de fem første årene (1994-99) overtok Ragnar Akre Aas som styreleder (1999-2000) og deretter Leif Agnar Ellevset (2000-02).

Fra 2002 ble det besluttet at den opprinnelige Stiftelsen NaKuHel skulle konsentrere seg om det lokale arbeidet i Asker. Den nye Stiftelsen NaKuHel Norge, som da ble etablert, ble i den første tiden ledet av Øyvind Sørbrøden (2002-04) som fikk avløsning av Unni-Berit Schervheim (2004-08) og senere Merete Furuberg (2008-09). Denne stiftelsen ble på årsmøtet i 2009 vedtatt til å være ”sovende”, og samtidig ble foreningen NaKuHel Norge etablert til å være den aktive nasjonale NaKuHel-organisasjonen. Unni-Berit Schervheim var styreleder i foreningen NaKuHel Norge og den sovende Stiftelsen NaKuHel Norge fra sent på høsten 2009 og frem til årsmøtet 18. mai 2011. Gunnar Tellnes var styreleder fra 2011-2019.

Fra 1. juli 2011 påtok Gunnar Tellnes seg oppgaven å blåse liv i den sovende stiftelsen. I dette arbeidet fikk han med seg et helt nytt styre på 10 medlemmer. Foreningen NaKuHel Norge skulle da etter planen konsentrere seg om en videreutvikling av NaKuHel Nettverket i Akershus. Ny styreleder ble Rita Fjeld Hovden, daglig leder i Ullensaker Frivillighetssentral. Navneskiftet fra NaKuHel Norge til NaKuHel Akershus ble vedtatt på foreningens årsmøte på Lillestrøm 7. mai 2012. Senere ble NaKuHel Akershus fusjonert med Stiftelsen NaKuHel Norge. Fra 2020 ble Stiftelsen NaKuHel Norge  en del av Stiftelsen NaKuHel Asker – (www.NaKuHel.no).

NaKuHel Vestfold
er i de senere år etablert som selvstendige foreninger registrert i Brønnøysundregisteret. Formålet er å aktivisere lokalbefolkningen i helsefremmende og inkluderende natur- og kulturaktiviteter i pakt med NaKuHel-konseptet. Lege Ingunn H. Leeber er initiativtaker til NaKuHel senteret ved www.holtgard.no i Re i Vestfold.

NaKuHel Sigdal
Anne-Karine Hellberg var leder i NaKuHel Sigdal fra starten i 2009. Gunnar Tellnes ble valgt til ny leder for perioden 2012. Fra 2015 ble NaKuHel Sigdal fusjonert med Stiftelsen NaKuHel Norge som fra 2020 ble en del av Stiftelsen NaKuHel Asker.

NaKuHel International
Foreningen Nature-Culture-Health International (NaCuHeal Int.) ble 12. november 2004 etablert etter initiativ fra Gunnar Tellnes (president) og Dino Karabeg (vise-president). Flere internasjonale konferanser, workshops og symposium er gjennomført i årenes løp. I perioden 2007-08 ble NaKuHel Akademiet, ledet av Øyvind Sørbrøden, etablert som en avdeling under NaKuHel Internasjonal. Fra 2015 ble NaKuHel International fusjonert med Stiftelsen NaKuHel Norge som fra 2020 ble en del av Stiftelsen NaKuHel Asker.